Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 9 september 2021
1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden
2. Wijziging van voorwaarden
3. Privacybeleid
4. Voorbehoud
5. Registratie
6. Bijdragers
7. Beperking van aansprakelijkheid
8. Content/Software van derden
9. Auteursrechten en handelsmerken
10. Eigendomsrechten op de website
11. Inbreuk op auteursrechten
12. Schadeloosstelling en vrijgave
13. Sluiting van de site
14. Producten van Signify
15. Private Securities Litigation Reform Act van 1995
16. Geschiloplossing
17. Scheidbaarheid
18. Geen verklaring van afstand
19. Koppen
20. Gedragscode BeCommerce

Gebruiksvoorwaarden
Deze website ("Web Site" of “website”) word je aangeboden door Signify Belgium N.V. , Z1 Researchpark 210, 1731 Zellik, België, Ondernemingsnummer 0403138532 ("Signify").
De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw toegang tot en jouw gebruik van deze website. Bovendien kunnen er specifieke voorwaarden en bepalingen gelden voor specifieke content, gegevens, materialen of informatie op of beschikbaar via deze website (de "Content") en voor specifieke Content, gegevens, materialen of informatie die je mogelijk uploadt, indient en/of publiceert op de website (”Gebruikerscontent”) of transacties via deze website. Deze specifieke voorwaarden kunnen deze Gebruiksvoorwaarden aanvullen of, alleen waar en wanneer dit expliciet is aangegeven, prioriteit hebben boven deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te bezoeken of te gebruiken accepteer je, stem je ermee in juridisch gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden en bepalingen in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen, of door aanvullende voorwaarden en bepalingen die op deze website worden uiteengezet. Als je NIET akkoord gaat met al deze voorwaarden, dien je deze website NIET te gebruiken of te bezoeken.

2. Wijziging van de voorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Signify gewijzigd worden. Deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden gaan direct na publicatie in. Door na publicatie de website te blijven bezoeken en gebruiken ga je akkoord met de desbetreffende wijzigingen. Wij adviseren je de relevante Gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw te bekijken. Andere websites van Signify kunnen hun eigen Gebruiksvoorwaarden hebben die daarop van toepassing zijn.

Signify behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande mededeling op enig moment de website op te heffen, of de website of de content ervan te wijzigen of bij te werken. Signify behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht op elk gewenst moment de toegang tot de website of enig deel ervan voor een persoon te beperken, te weigeren of te beëindigen, zonder enige voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook.

3. Privacybeleid
Persoonlijke informatie die wordt verstrekt of verzameld via of in verband met deze website wordt alleen gebruikt conform het privacybeleid van Signify en deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het privacybeleid dat is gepubliceerd op deze website.

4. Voorbehoud
ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, CONTENT, TEKST, AFBEELDINGEN, GRAFIEKEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) DIE OP DE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN IS "AS IS" EN "IF AVAILABLE". SIGNIFY EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS NEMEN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN HIERMEE NADRUKKELIJK AFSTAND VAN ELKE TOEZEGGING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL, HET NIET INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, OF TEN AANZIEN VAN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE CONTENT OF DE GEBRUIKERSCONTENT. Noch Signify, noch haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, distributeurs en leveranciers garanderen of doen enige toezegging dat (i) de website aan jouw vereisten voldoet, (ii) de website ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal werken, of (iii) dat de resultaten die door het gebruik van de website worden verkregen (inclusief enige content, informatie en materialen op deze website) correct, compleet, nauwkeurig en betrouwbaar zal zijn of anderszins aan jouw eisen zullen voldoen.

Dit is een openbare website. Je mag geen vertrouwelijkheid verwachten met betrekking tot gebruikerscontent die je mogelijk via deze website verzendt. Verzendt hier derhalve geen vertrouwelijke informatie.

Signify en haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, distributeurs en leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen of omissies op internet, in het netwerk of de hosting of enige diensten van derden. Signify garandeert ook niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stelt, of elektronische berichten die door Signify worden verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Downloaden of op een andere manier verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website doe je naar eigen inzicht en op eigen risico. Je bent als enige verantwoordelijk voor schade aan jouw computersysteem of apparaten of gegevensverlies ten gevolge van het downloaden van dergelijk materiaal.

5. Registratie
Voor toegang tot bepaalde delen van de website en het gebruik van bepaalde functies of elementen van de website moet je mogelijk registreren als een “contributor”. Deze registratie is kosteloos.

Wanneer je je registreert, moet je een unieke gebruikersnaam of "handle" en een wachtwoord kiezen en moet je een uniek, geldig, actueel, geldig en verifieerbaar e-mailadres opgeven. Identieke gebruikersnamen en e-mailadressen zijn niet toegestaan, dus als de door jouw vermelde naam of adres al in gebruik is, word gemeld dat je een andere moet kiezen. We sturen je ter bevestiging een e-mail met de voor jouw geregistreerde informatie. Wanneer de levering van deze informatie om welke reden dan ook mislukt, kan jouw toegang tot of gebruik van bepaalde gebieden, functies of elementen van de website die deze registratie vereisen, geweigerd of beëindigd worden. Je dient jouw registratie onmiddellijk bij te werken om deze correct en actueel te houden. Je bent alleen verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van jouw wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor jouw gebruikersnaam te wijzigen of de door jou naar de website verzonden content te verwijderen of jouw registratie te weigeren of te annuleren indien je een gebruikersnaam kiest die naar onze mening in strijd met de goede zeden of anderszins ongepast is. Je bent ook verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot jouw computer(s). Je gaat akkoord met en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord die te wijten zijn aan jouw gedrag, nalatigheid of onachtzaamheid. Als je op de hoogte komt van enig verdacht of onbevoegd gedrag met betrekking tot jouw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, neem je onmiddellijk per e-mail contact met ons op, op digital.marketing.support@signify.com. Wij kunnen naar eigen goeddunken registratie van een specifieke e-maildienst of ISP verhinderen.

6. Bijdragers
De gebruikerscontent die door jou naar de website gestuurd wordt, moet gepast, constructief en relevant zijn en mag niets bevatten dat onwettig of om andere redenen ongeschikt zijn voor publicatie, inclusief maar niet beperkt tot items die (1) smadelijk of schadelijk zijn voor een andere persoon of entiteit, (2) schade kunnen toebrengen aan een persoon of eigendom of anderszins een persoon of organisatie in diskrediet kunnen brengen of intimideren, (3) rechten van een persoon kunnen schenden (inclusief het recht op privacy), (4) pornografisch, obsceen, profaan, vulgair, indecent of bedreigend zijn (5) cultureel, ethisch of anderszins verwerpelijk zijn of (6) illegale activiteit suggereren of aanmoedigen.

Je doet redelijke pogingen om materiaal voor verzending te scannen op virussen of andere destructieve functies en deze te verwijderen. Je zult geen kettingbrieven, piramidestructuren, enquêtes en verzoeken versturen via de website. Je zult evenmin kopteksten vervalsen of id´s of andere gegevens manipuleren om de herkomst van content en/of gebruikerscontent die wordt verzonden via onze website te verhullen of om jouw bezoek op de website te manipuleren. Je zult de werking van onze sites, servers of netwerken niet dwarsbomen of verstoren en geen actie ondernemen die een onredelijk of onevenredig grote belasting voor onze infrastructuur betekent.

Je bevestigt, verklaart en garandeert dat de naar de website verzonden gebruikerscontent geen inbreuk maakt op enig (eigendoms)recht van enige partij of persoon, zoals onder meer auteursrechten, handelsmerken of patenten of enige verplichting van vertrouwelijkheid.

Je erkent en stemt ermee in dat al jouw ideeën, ingediende gegevens of gesprekken of enige andere door jouw geleverde gebruikerscontent op de website die niet onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten valt zonder vergoeding of toekenningen door een andere contributor kan worden gebruikt.

Je verleent hierbij Signify, haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen en andere partners een wereldwijde, eeuwig durende, niet-opzegbare, royaltyvijre, niet-exclusieve, sublicentientieerbare en overdraagbare licentie om door jouw geleverde content te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, wijzigen, kopiëren, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, publiek uit te voeren, publiek te vertonen, te verzenden en te publiceren, op deze website of een andere website van Signify of in ander marketing- of PR-materiaal van Signify in enige en alle media, dit uitsluitend te bepalen door Signify.

Je bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen gebruikerscontent en voor de gevolgen van het publiceren en of verzenden ervan. Signify kan gebruikerscontent controleren en bewaken, voor en/of na verzending, maar is daartoe niet verplicht. Je erkent dat het onmogelijk voor ons is om alle gebruikerscontent te bewaken of te controleren. Signify en haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, distributeurs en leveranciers zullen en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid, volledigheid, kwaliteit of geldigheid van gebruikerscontent die is gepubliceerd door externe partijen op de website.

Signify wijst expliciet alle verantwoordelijkheid voor gebruikerscontent van de hand.

Signify heeft als enige het recht om berichten en andere gebruikerscontent die ongepast of anderszins in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden is, om welke reden en wanneer dan ook, zonder kennisgeving of instemming en geheel naar eigen inzicht te bewerken en/of te verwijderen. Iedere gebruiker die meent dat verzonden gebruikerscontent verwerpelijk of ongepast is, wordt aangemoedigd onmiddellijk contact op te nemen met Signify. Stuur hiervoor een e-mail naar digital.marketing.support@signify.com. Na ontvangst van een dergelijke mail zullen we alle redelijke inspanningen doen om binnen een redelijke termijn naar onze mening noodzakelijke actie te ondernemen. Omdat dit een handmatig proces is, word je geïnformeerd dat we bepaalde gebruikerscontent mogelijk niet onmiddellijk kunnen verwijderen of bewerken.

7. Beperking van aansprakelijkheid
SIGNIFY NOCH HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AAN PHILIPS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS OF LEVERANCIERS ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJKOMENDE, , SPECIALE, VERVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE CONTENT OF DE GEBRUIKERSCONTENT, ZELFS WANNEER SIGNIFY OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT FRAUDE OF EEN MISLEIDENDE VOORSTELLING VAN ZAKEN VAN DE KANT VAN SIGNIFY.

TOT DE MAXIMALE MATE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIGNIFY OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS VOOR ENIGE CLAIM VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE WEBSITE, DE CONTENT OF DE GEBRUIKERSCONTENT BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT JE ONS HEBT BETAALD OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF VIJFTIG (50) EURO, ALS DAT HOGER IS.

ALS JE IN EEN LAND OF STAAT WOONT WAAR EEN OF MEER VAN DE VOORGAANDE UITZONDERINGEN OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID OF ENIG VOORBEHOUD VOOR GARANTIES IN SECTIE 4 HIERBOVEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, GELDEN DEZE UITZONDERINGEN OF BEPERKINGEN NIET VOOR JE, MAAR ALLEEN VOOR ZOVER DEZE UITZONDERINGEN OF BEPERKINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN. IN DEZE GEVALLEN ZULLEN DE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN WORDEN BEPERKT TOT DE MAXIMALE MATE DIE TOEGESTAAN IS DOOR DE BETREFFENDE WETGEVING

8. Content / software van derden
Signify is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de content van enige site van een derde partij die via een hyperlink is gekoppeld met deze website, ongeacht of de hyperlink is geleverd door de website of door de externe partij conform de Gebruiksvoorwaarden. Een koppeling op onze website naar een andere site betekent geen aanbeveling van deze andere site en behelst geen oordeel of garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid, accuraatheid of geschiktheid van de content van enige site waarvoor een koppeling op de website staat, we nemen geen verantwoordelijkheid voor het voorgaande.

 Alle software die beschikbaar wordt gesteld voor downloaden van of via deze website wordt onder licentie verstrekt conform de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de betreffende licentieovereenkomst wordt de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor gebruik door eindgebruikers en verder is kopiëren, reproduceren of herdistribueren van de software expliciet verboden.

GARANTIES, INDIEN VAN TOEPASSING, MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE GELDEN ALLEEN ZOALS EXPLICIET BESCHREVEN IN DE BETREFFENDE LICENTIEOVEREENKOMST. SIGNIFY OF EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS OF LEVERANCIERS NEMEN HIERMEE NADRUKKELIJK AFSTAND VAN ELKE VERDERE TOEZEGGING EN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL OF HET NIET INBREUK MAKEN TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE.

9. Auteursrecht en handelsmerken
Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud verstrekt door Signify, haar filialen, dochterondernemingen, merk licentiehouders en / of andere partners, de software voor het beheren en publiceren van de Web Site, het opstellen van de gegevens op de Web Site en de indeling, de volgorde en de rangschikking van deze Web Site, zijn alle eigendom van Signify en/of haar merk licentiehouders, andere partners of licentiegevers. Alle rechten op de Inhoud die daarin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

PHILIPS is een gedeponeerd handelsmerk van Koninklijke Philips N.V., waarvan Signify Belgium licentiehouder is. PHILIPS en alle andere gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn belangrijke bedrijfsmiddelen van Koninklijke Philips N.V. Een correct gebruik van deze handelsmerken is belangrijk en je moet de instructies van Philips opvolgen wanneer je verwijst naar producten en diensten van ons bedrijf. Ga voor meer informatie naar www.ip.philips.com.

Het gebruik en de registratie van de naam PHILIPS is voorbehouden aan Koninklijke Philips N.V. U mag een bedrijfsnaam, wettelijke naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving waarvan de PHILIPS-naam of een andere naam die hierop lijkt of een naam die bestaat uit een deel van de PHILIPS-naam vormt deel uitmaakt niet registreren of gebruiken en ze mogen ook geen ander gedeponeerd handelsmerk dat eigendom van Koninklijke Philips N.V. bevatten.

Signify, Light Gallery en alle andere geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van of in licentie gegeven aan Signify Belgium N.V. en/of de met haar gelieerde ondernemingen zijn belangrijke activa van Signify. Correct gebruik van deze handelsmerken is belangrijk en je dient de instructies te volgen van Signify wanneer je refereert aan de producten en diensten van ons bedrijf. Je kunt meer informatie vinden op www.signify.com/global/our-company/intellectual-property/about.

Een correct gebruik van onze handelsmerken is belangrijk en je moet de instructies van Signify opvolgen wanneer je verwijst naar producten en diensten van ons bedrijf. Neem contact met ons op via trademarks.lighting@signify.com voor meer informatie.

Het gebruik en de registratie van het merk en de naam Light Gallery en/of SIGNIFY is uitsluitend voorbehouden aan onze onderneming. U mag geen gebruik maken of registratie doen plaatsvinden van een bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving, waarvan de Light Gallery en/of Signify-naam of een naam of een daarmee vergelijkbare naam die bestaat uit een deel van de Signify of Light Gallery naam of enig ander geregistreerd handelsmerk van of in licentie gegeven aan Signify Belgium N.V. of de met haar gelieerde ondernemingen. Je vindt onze actuele lijst met merken hier.

10. Eigendomsrechten op de website
Deze website is openbaar van aard en alle informatie die hier wordt verzonden wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn. Je erkent dat het indienen van uitvindingen verwerkt in enige gebruikerscontent die door je wordt geleverd conform de toepasselijke octrooiwetgeving een "publicatie" van deze uitvinding vormt.

Je erkent dat alle geleverde en/of op de website besproken gebruikerscontent kan vallen onder de bescherming van octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van Signify, haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen, partners of derden. Als je overweegt ideeën, voorstellen, suggesties of oplossingen of andere gebruikerscontent die naar de website is verzonden te exploiteren, is het jouw taak om te zorgen voor de juiste vrijwaring van intellectuele eigendom voordat je aan deze exploitatie begint.

11. Inbreuk op auteursrechten
Als je weet of vermoedt dat enig materiaal op deze website (inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat op het Forum wordt gepubliceerd) is gebruikt of gekopieerd in strijd met de auteursrechten vormt, verzoeken we je dit te melden aan de door Signify aangewezen agent hieronder. Volgens de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), moet uw melding aan de volgende vereisten voldoen:

• Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die bevoegd is om te handelen uit naam van de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gepleegd;
• Identificatie van het werk onder auteursrecht waarop inbreuk zou zijn gepleegd of, als de melding meerdere werken onder auteursrecht op één website betreft, een representatieve lijst van deze werken op die site;
• Identificatie van het materiaal dat inbreuk zou plegen of het onderwerp is van de inbreuk makende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie dat redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
• Informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact met je te kunnen opnemen, zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop er contact met je kan worden opgenomen;
• Een verklaring van je dat je er naar eer en geweten van overtuigd bent dat de eigenaar van het auteursrecht, zijn of haar agent of de wet geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt;
• Een verklaring dat de informatie in de melding correct is en, op straffe van een aanklacht van meineed, dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om te handelen uit naam van de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gepleegd
De aangewezen agent voor claims van inbreuk op auteursrechten kun je als volgt bereiken:
Per post:
Signify Belgium NV
Legal Services
Tweestationsstraat 80
1070 Brussel
België

Deze adresgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor melding aan Signify dat er mogelijk inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht. Alle andere vragen, zoals vragen over producten en verzoeken of zorgen over ongepaste publicaties en/of content, worden via dit proces niet beantwoord.

12. Schadeloosstelling en vrijgave
Je stemt ermee in Signify, haar dochterondernemingen, de aan haar gelieerde ondernemingen, partners, distributeurs en leveranciers en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren voor, van en tegen enige schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief redelijke kosten van advocaten, professionals en rechtsgedingen) die voortvloeien uit de publicatie, de content of de verzending van enig bericht, gegevens, materiaal of enige andere gebruikerscontent die je via de website verzendt of voor enige schending door je van deze Gebruiksvoorwaarden. In het geval van een klacht of juridische actie voortvloeiend uit een bericht of enige andere door jouw gepubliceerde gebruikerscontent, behoudt Signify zich het recht voor jouw identiteit en andere informatie die Signify mogelijk over je heeft te onthullen.

Als je een geschil hebt met een of meer gebruikers, stem je ermee in Signify, haar dochterondernemingen, de aan haar gelieerde ondernemingen, partners, distributeurs en leveranciers en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren voor, van en tegen claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke aard, bekend en onbekend, voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden met dergelijke geschillen.

13. Sluiting van de site
Wij hebben als enige het recht om de website of enige delen ervan zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming stil te leggen, om welke reden en op welke tijd dan ook. We hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het nalaten van het opslaan of verwijderen van content en/of gebruikerscontent die naar de website is verzonden.

14. Producten van Signify
De website kan verwijzingen bevatten naar specifieke producten en diensten van Signify die mogelijk niet direct verkrijgbaar zijn in een bepaald land. Dergelijke verwijzingen impliceren of garanderen niet dat dergelijke producten of diensten op enig moment verkrijgbaar zijn in een bepaald land. Neem contact op met jouw zakelijke contactpersoon bij Signify voor meer informatie.

15. Private Securities Litigation Reform Act van 1995
De informatie op deze website kan bepaalde vooruitzichten bevatten met betrekking tot de financiële conditie, resultaten en activiteiten van Signify en bepaalde plannen en doelen van Signify in verband hiermee. We waarschuwen de lezers dat geen enkel vooruitzicht een garantie is voor toekomstige prestaties en dat de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten. Voorbeelden van vooruitzichten zijn verklaringen over onze strategie, schattingen van omzetgroei, verwachte EBITA en kostenbesparingen, toekomstige ontwikkelingen in ons autonome bedrijf evenals de winst van toekomstige overnames en onze kapitaalpositie. Vooruitzichten behelzen door hun aard risico's en onzekerheid, omdat ze over toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden gaan en omdat er veel factoren zijn waardoor de feitelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk verschillen van de resultaten en ontwikkelingen die expliciet of impliciet worden genoemd in deze vooruitzichten. De vooruitzichten worden onder meer beïnvloed door nationale en mondiale economische ontwikkelingen en zakelijk omstandigheden, de al of niet succesvolle implementatie van onze strategie, ons vermogen om succesvolle overnamen te identificeren en af te ronden en om deze overnamen te integreren in ons bedrijf, voorkeuren van consumenten ten aanzien van onze bestaande en nieuwe producten, ons vermogen om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te zetten, ons vermogen om de winsten van deze strategie te realiseren, het beleid en de acties van regelgevende en overheidsinstanties, wijzigingen in wetgeving en de gevolgen van concurrentie. We hebben niet op al deze factoren de controle. Daardoor kunnen onze werkelijke toekomstige resultaten aanzienlijk verschillen van de plannen, doelen en verwachtingen die beschreven worden in deze vooruitzichten. Verdere risico's en factoren worden genoemd in de documenten die we hebben aangeboden bij de Amerikaanse Securities ad Exchange Commission (de “SEC”), waaronder ons recentste jaarverslag op Form 20-F, dat beschikbaar is op de website van de SEC op www.sec.gov. Alle vooruitzichten door of uit naam van ons worden gedaan op basis van de datum waarop de vooruitzichten worden gedaan. We werken onze vooruitzichten niet bij wanneer onze verwachtingen voor de toekomst veranderen of wanneer er veranderingen zijn in de gebeurtenissen, condities of omstandigheden waarop deze vooruitzichten zijn gebaseerd. De lezer moet echter eventuele aanvullende bekendmakingen raadplegen die we hebben gedaan of mogelijk zullen doen in documenten die we hebben ingediend of kunnen indienen bij de SEC.

16. Geschiloplossing
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar belgische recht. Je gaat hiermee akkoord dat voor eventuele geschillen, vorderingen of andere maatregel die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of jouw gebruik van de website, met inbegrip van eventuele geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken te Brussel, België.

17. Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest de intentie van de oorspronkelijke bepaling benadert en blijven de overige bepalingen van kracht.

18. Geen verklaring van afstand
Wanneer Signify nalaat enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, betekent dat geen verklaring van afstand van enig recht van Signify conform deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht of het gaat om toekomstige acties of acties in het verleden door enige persoon. Noch de ontvangst van geld door Signify noch het gegeven dat enig persoon leunt op acties van Signify wordt geacht een verklaring van afstand te zijn van enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden. Alleen een specifieke, schriftelijke verklaring van afstand door een bevoegde vertegenwoordiger van Signify heeft enige juridische waarde.

19. Koppen
De koppen boven de secties van de Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak toegevoegd en maken hiervan geen deel uit en hebben op geen enkele wijze gevolgen voor de betekenis of interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden.

20. Gedragscode BeCommerce
Light Gallery is lid van BeCommerce en is gebonden door de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel en de uitspraken van het:
Comité van Toezicht van BeCommerce BDMA
Wetenschapspark 1 – lab 1
Campuslaan 1
3590 Diepenbeek
België
E-mail: info@becommerce.be

Bedankt voor jouw bezoek aan onze website.