ALGEMEEN REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD

versie 7 september 2020

 

  1. INLEIDING

Wedstrijd op https://www.facebook.com/LightGallery/ van 11/09/2020 tot en met 11/10/2020 (de “Wedstrijd”).

1.1 De Wedstrijd wordt georganiseerd door Light Gallery, Krijgsbaan 57, 2640 Mortsel, een divisie van Signify Belgium NV (Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel, RPR Brussel: 0403.138.532) (hieronder “Light Gallery”, “ons” of “wij”).

1.2 Hieronder vindt u het wedstrijdreglement met betrekking tot deze Wedstrijd (“Wedstrijdreglement”).  Het  bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan deze wedstrijd die Light Gallery organiseert via haar Facebookpagina https://www.facebook.com/LightGallery (hieronder “Facebookpagina”).

1.3 Door deelname aan de Wedstrijd stemmen de deelnemers in met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement, evenals met elke beslissing die Light Gallery in dit kader neemt. Iedere inbreuk op het Wedstrijdreglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.

1.4 Light Gallery kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het Wedstrijdreglement en/of  op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, de Wedstrijd annuleren of wijzigen. De deelnemers kunnen geen rechten putten uit een dergelijke annulatie en/of wijziging.

1.5 Over dit Wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de Wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd. Alle bijkomende mededellingen en/of publicaties zullen gecommuniceerd worden via onze Facebookpagina.  

 

 

  1. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 Elke natuurlijke persoon ouder dan 16 jaar en officieel gevestigd in België of Nederland, deelnemen aan de (online) Wedstrijd van Light Gallery.

2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan de Wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de Wedstrijd gaat Light Gallery ervan uit dat hij/zij toestemming heeft ontvangen van zijn/haar ouders/voogd.

Indien de winnaar minderjarig is, hij dit aan Light Gallery meedelen, wanneer hij / zij door Light Gallery wordt gecontacteerd als mogelijke winnaar. Hij moet tegelijkertijd deze toestemming overleggen, ten laatste op het moment dat hij / zij de adresgegevens meedeelt aan Light Gallery. 

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen binnen ten laatste 48 uur nadat hij / zij wordt gecontacteerd, wordt hij/zij gediskwalificeerd en zal een andere winnaar aangeduid worden. Desgevallend zal de prijs ingetrokken worden.

2.3 Zijn uitgesloten van deelname aan deze Wedstrijd: ondernemingen, personeelsleden van Light Gallery en Signify, alsook hun gezinsleden en hun directe familieleden (hieronder wordt verstaan de mensen die met de bedoelde mensen onder hetzelfde dak wonen) en elke persoon die de wedstrijd mee heeft georganiseerd.

2.4 Indien wij aanduidingen hebben van misbruik, misleiding of bedrog, behouden wij ons het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of hierop volgende Wedstrijden uit te sluiten. Bovendien kan dan eventuele schade door een schadevergoeding worden gevorderd.

2.5 Deelname aan de Wedstrijd is gratis. Er geldt geen enkele aankoopverlichting voor deelname aan de Wedstrijd.

2.6 Daar de deelname individueel is, wordt elke vorm van feitelijk georganiseerde deelname door meerdere deelnemers verboden.

2.7 De Wedstrijd wordt gewonnen door degene die de meest creatieve comment geeft op de wedstrijdvraag

"We openen een nieuwe belevingswinkel in Drogenbos! Dus geven wij een vip bezoek met voucher t.w.v. € 100 weg. Zo maak je kans:
Motiveer waarom jij dringend nieuwe verlichting nodig hebt en overtuig ons waarom jij deze prijs moet winnen.
Deelnemen kan nog tot 11 oktober. Gewonnen? Dan word jij uitgenodigd! #WIN #VIP"

2.8 Vergeet niet onze Facebook-pagina te volgen indien u wenst op de hoogte gehouden te worden van de aankondiging van de resultaten van de wedstrijd.

 

  1. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1 Deelname zal verlopen via de desbetreffende social media posts op Facebook (“Social Media Post”). Deelnemers moeten een relevante reactie geven op de wedstrijdvraag. Dit moeten ze doen in de comments op de desbetreffende Social Media post. Iedere deelnemer mag slechts één maal deelnemen aan de Wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerst ontvangen deelname.

3.2 Het toekennen van de prijs zal gebeuren op 12/10/2020. De selectie van de winnaar zal eerst gebeuren door een pre-selectie van de relevante antwoorden op de wedstrijdvraag en vervolgens zal de jury op basis van hun eigen creatieve voorkeur het meest originele antwoord selecteren. In totaal wordt er 1 winnaar gekozen.

 

  1. PRIJZEN

4.1 De winnaar wordt persoonlijk via Social Media post gecontacteerd (privaat bericht). De winnende deelnemer moet zich identificeren. Zijn / haar identiteit zal ook gedeeld worden via een aankondiging op onze Facebookpagina.

4.2 Light Gallery zal de winnaar via een privaat bericht vragen om zijn / haar adresgegevens door te sturen. Indien de winnaar deze gegevens niet doorstuurt binnen de 3 werkdagen volgend op dit privaat bericht, wordt hij/zij gediskwalificeerd en wordt door Light Gallery een andere winnaar aangeduid.

4.3 De prijs is een voucher van honderd euro (€ 100) om te gaan winkelen in de nieuwe Light Gallery winkel in Drogenbos (zonder minimum aankoopbedrag). De prijs heeft een geldingsduur van twaalf (12) maanden. De winnaar krijgt ook een exclusieve rondleiding in de nieuwe belevingswinkel in Drogenbos (Brussel).

4.4 De prijs is onder geen beding in geld geheel of gedeeltelijk uit te betalen noch geheel / gedeeltelijk omruilbaar voor een andere prijs en geeft geen recht op een waardebon of korting. De prijs moet dan ook in 1 keer opgebruikt worden. De prijs is niet overdraagbaar aan derden en is enkel geldig in de Light Gallery winkel in Drogenbos (Brussel).

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de jury zijn bindend en onherroepelijk. Zij kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook. De wedstrijd wordt bewaakt door de juridische dienst van Light Gallery. 

5.2 Klachten of vragen over deze wedstrijd, kunnen ons schriftelijk bezorgd worden aan Light Gallery, Krijgsbaan 57, 2640 Mortsel, t.o.v. Mw. Stephanie Jamin.

5.3 Behoudens grove of opzettelijke fout en in de gevallen waarbij de wet een beperking van aansprakelijkheid niet toestaat, kunnen wij, noch onze personeelsleden noch de derden op wie wij in het kader van deze Wedstrijd een beroep doen, verantwoordelijk worden gesteld voor enige eventuele schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelname eraan, de aanduiding van de winnaar en de toekenning van de prijs. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de Wedstrijd en/of de toekenning van de prijzen.

5.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

5.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.6 Indien wij genoodzaakt zijn de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kunnen wij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen hierover enkel communiceren op onze Facebookpagina, https://www.facebook.com/LightGallery.  

5.7 Facebook is op geen enkele manier betrokken bij de organisatie van deze wedstrijd. Facebook wordt volledig vrijwaard van elke aansprakelijkheid ten aanzien van elke deelnemer. De wedstrijd is ook op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of geassocieerd met Facebook.

5.8 Eventuele geschillen met betrekking tot de Wedstrijd worden beslecht door de daartoe bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brussel. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.

 

  1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de deelnemers worden nauwgezet verwerkt in lijn met de Privacy Verklaring van Light Gallery, die u hier terugvindt. De opgevraagde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de afhandeling van de Wedstrijd en behoudens eventuele geschillen die een langere retentie rechtvaardigen, verwijderd 2 maand na het toekennen van de prijs aan de winnaar.  Dit zal gebeuren door het verwijderen van de wedstrijdposts van de Facebookpagina. De verwerkte persoonsgegevens van de winnaar zullen bijgehouden worden zo lang as wettelijk noodzakelijk (bvb. fiscale en/of boekhoudkundige redenen).

Voor vragen of redelijke aanvragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens binnen Light Gallery of met betrekking tot de Privacy Verklaring in het algemeen, kan u contact opnemen met het Signify Privacy Office:

  • Per post: Signify – t.a.v. Privacy Office – Herikerbergweg 102, 1101 CM Amsterdam Zuid Oost, Nederland; of
  • Per email: Privacy Center
  • Online: Privacy Center, in de sectie “Privacy request”.